Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú základné ustanovenia obchodného vzťahu o podmienkach predaja a dodaní tovaru medzi Stromom života (ďalej len “predávajúci”) a zákazníkom (ďalej len “kupujúci”) a vzťahujú sa na všetky ponuky, objednávky a dodávky uskutočnené predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom distribučných ciest (poštou, kuriérom alebo osobný odber), pokiaľ nie sú písomne dohodnuté a potvrdené iné podmienky predaja a dodania tovaru.
1.2 Podmienky, ktoré si kupujúci určí inak ako je uvedené nižšie alebo sú písomne dohodnuté či potvrdené, nie sú pre predávajúceho záväzné.
1.3 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke kupujúceho; dodrží cenu, ktorá platila v čase objednávky; tovar zabalí a odošle ho tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu; skontroluje obsah zásielky a vystaví faktúru (daňový doklad); zabezpečí dodržanie termínu zaslania objednávky a vybavenie prípadnej reklamácie.
1.3 Kupujúci vystavením objednávky záväzne potvrdzuje, že akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre dodávku tovaru ponúkaného predávajúcim.
1.4 Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

II. Výklad niektorých pojmov
2.1 Predávajúcim je Strom života, občianske združenie, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00587010.
2.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim a ktorá je registrovaná v elektronickej databáze predávajúceho.
2.3 Web stránka znamená internetovú doménu predávajúceho www. obchod.stromzivota.sk
2.4 Tovar znamená všetky tovary uvedené v ponuke web stránky predávajúceho, ktoré si môže kupujúci objednať.

III. Spôsob nákupu a odberu tovaru
3.1 Kupujúci môže uskutočniť nákup a odber tovaru od predávajúceho, v rámci Slovenska a zahraničia, nasledovnými možnosťami:
– zaslaním na dobierku,
– zaslaním prostredníctvom kuriéra pri platbe vopred elektronickým bankovníctvom alebo prevodným príkazom,
– osobným odberom v sídle predávajúceho pri platbe vopred elektronickým bankovníctvom, prevodným príkazom alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

IV. Vystavenie objednávky
4.1 Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom záväzného potvrdenia nákupu v nákupnom košíku na web stránke alebo odoslaním samostatnej e-mailovej objedávnky na adresu: [email protected]
4.2 Emailová objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
– názov tovaru ako je uvedený v ponuke a objednávané množstvo v ks
– identifikáciu kupujúceho (meno fyzickej osoby alebo obchodné meno podnikateľského subjektu, IČO, DIČ a IČ DPH)
– adresu miesta doručenia objednávky
– telefonické spojenie a e-mailovú adresu kupujúceho
– spôsob dodávky tovaru (dobierka, kuriér, osobný odber)
4.3 Záväzným potvrdením nákupu v nákupnom košíku alebo vystavením emailovej objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a za neho zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v potvrdenej alebo overenej objednávke predávajúcim.

V. Potvrdenie objednávky
5.1 Po zaslaní objednávky obdrží kupujúci na e-mailovú adresu od predávajúceho správu potvrdzujúcu prijatie objednávky, v prípade vybraných tovarov aj informáciu o približnej dodacej dobe, prípadne cene za dodávku kuriérom (stavebné produkty).
5.2 V prípade chybne uvedených údajov v objednávke sa predávajúci skontaktuje e-mailom alebo telefonicky s kupujúcim. Napriek uvedenému si predávajúci vyhradzuje právo neoveriť obsah objednávky a vybaviť ju tak, ako by bola overená.

VI. Zrušenie objednávky
6.1 Kupujúci môže zrušiť objednávku do 48 hod. od jej vystavenia, tak že na e-mailovú adresu ([email protected]) uvedie správu, ktorá jednoznačne a nespochybniteľne zrejmým spôsobom znamená zrušenie objednávky. Zrušenie musí obsahovať údaje slúžiace na identifikáciu objednávky, a to najmä jej predmet, meno kupujúceho, adresu a telefonický kontakt. Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho, telefonicky alebo e-mailom, ktorý musí zrušenie objednávky opätovne potvrdiť.
6.2 Ak bola realizovaná zálohová platba kupujúcim, tak predávajúci do 10 (desiatich) pracovných dní od prijatia zrušenia objednávky vráti finančné prostriedky na účet alebo adresu kupujúceho, pokiaľ sa nedohodne inak.
6.3 Predávajúci má právo odstúpiť od vybavenia objednávky, ak nie je možné objednaný tovar dodať kupujúcemu z dôvodov, ktoré predávajúcemu neboli v čase prijatia objednávky známe (napr. chybne uvedené údaje v objednávke a nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim, atď.) alebo kupujúci nesplnil v minulosti svoje záväzky voči predávajúcemu zo zaslanej objednávky.

VII. Zaslanie tovaru
7.1 Predávajúci na základe požiadavky kupujúceho zasiela tovar v rámci Slovenska a zahraničia:
a) klasickým podajom alebo dobierkou prostredníctvom služieb sprostredkovateľa (napr. Slovenskej pošty, a. s.),
b) prostredníctvom kuriérskej služby.
7.2 Predávajúci zasiela objednávku priebežne podľa poradia jej príchodu alebo po overení pripísania zálohovej platby v prospech predávajúceho, pričom pri nekompletnej dodávke uhrádza kupujúci poštovné a balné len raz.
7.3 K hodnote objednávaného tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, je účtované:
– v rámci dodaja tovaru na Slovensku Slovenskou poštou je poštovné a balné vo výške 4,9 € bez ohľadu na hodnotu objednávky či počet objednaných kusov (platí len v prípade, pokiaľ nie je tovar vyzdvihnutý osobným odberom),
– v prípade vybraných produktov (napr. stavebné produkty) náklady na dodanie tovaru kuriérom od výrobcu na adresu zvolenú kupujúcim,
– pri tovare zasielanom do zahraničia poštovné a balné podľa cenníka doručovateľa.
7.4 Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou resp. kuriérom a zásielku z ľubovoľných dôvodov nepreberie, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady na poštovné či prepravu. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná, avšak bude zaťažená nákladmi aj za prvé prípadne ďalšie neúspešné dodanie.
7.5 Predávajúci neručí za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), zavinené udaním nesprávnej adresy kupujúcim, poškodenie zavinené doručovateľom. Viditeľne poškodený tovar predávajúci kupujúcemu odporúča od doručovateľa neprebrať.

VIII. Úhrada objednávky
8.1 Kupujúci uhrádza za tovar podľa zvoleného spôsobu dodávky nasledovne:
– v hotovosti alebo na dobierku po prevzatí zaslaného tovaru;
– bankovým prevodom pred prevzatím tovaru na základe zálohovej faktúry pri spôsobe dodávky poštou (klasický dodaj), kuriérom alebo osobným odberom pokiaľ nie je dohodnuté inak. Splatnosť zálohovej faktúry je uvedená na doklade a súčasne určuje aj dobu platnosti dokladu. Ak kupujúci nedodrží splatnosť zálohovej faktúry, predávajúci neručí za dostupnosť tovaru uvedeného na zálohovej faktúre. Zálohová faktúra sa zasiela emailom. Po overení realizácie zálohovej platby v prospech predávajúceho bude objednávka tovaru zaslaná kupujúcemu.
8.2 Kupujúci obdrží pri každej objednávke aj riadnu faktúru (daňový doklad). Faktúra môže byť zasielaná samostatne (najmä pri tovare, ktorý je dodávaný priamo od výrobcu kupujúcemu).

IX. Ceny, poskytované zvýhodnenia a zľavy
9.1 Predávajúci uvádza pri jednotlivých položkách ponuky pre kupujúcich všetky ceny ako koncové ceny. Strom života nie je platca DPH.
9.2 Ceny tovarov nezahŕňajú ceny za služby doručenia (napr. poštovné), pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.
9.3 Predávajúci na časovo ohraničené obdobie môže vybrané tovary cenovo zvýhodniť (poskytnúť zľavu). Pri takýchto tovaroch sú uvedené dve ceny, jedna prečiarknutá alebo iným vhodným spôsobom označená (ide o cenu bežnú, ktorá nezahŕňa cenové zvýhodnenia alebo iné zľavy) a druhá aktuálne platná akciová cena.

X. Vrátenie tovaru
10.1 Kupujúci môže zakúpený tovar bez udania dôvodu vrátiť do 7 (siedmich) dní od prebratia tovaru. Toto právo vyplýva kupujúcemu z § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Neskoršie vrátenie tovaru už nie je možné.
10.2 Kupujúci oznamuje žiadosť vrátenia tovaru preukázateľným spôsobom, písomne na e-mailovú adresu ([email protected]), s uvedením čísla faktúry, dátumom prevzatia tovaru a číslom účtu alebo adresou pre vrátenie finančných prostriedkov.
10.3. Na náklady kupujúceho je potrebné tovar zaslať na adresu predávajúceho, ako balík doporučenou formou alebo doručiť inou formou na základe dohody s predávajúcim. Do balíka je potrebné priložiť:
– kópiu faktúry (daňový doklad),
– kópiu ústrižku od doručovateľa.
10.4 Predávajúci považuje za neoprávnené vrátenie tovaru kupujúcim pokiaľ je tovar fyzicky poškodený, poškodený živelnou udalosťou alebo má viditeľné znaky používania. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.
10.5 Predávajúci najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky pošle finančné prostriedky na účet alebo adresu kupujúceho, pokiaľ sa nedohodne s kupujúcim inak.

XI. Záruka a reklamácie tovaru
11.1 Kupujúci získava pri kúpe tovaru predávajúcim záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Rozsah záruky a podmienky jej uplatnenia upravuje reklamačný poriadok predávajúceho dostupný na web stránke v časti “Reklamácie”.

XII. Ochrana údajov
12.1 Predávajúci zaručuje všetkým svojím kupujúcim ochranu osobných údajov zaslaných kupujúcim pri realizácii obchodného styku s predávajúcim.
12.2 Predávajúci súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté kupujúcim pri obchodnom styku s predávajúcim, budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité. Osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi sú viazané mlčanlivosťou. Predávajúci ponúka možnosť informovania o svojich akciových ponukách alebo novinkách prostredníctvom e-mailu kupujúcemu, len po súhlase kupujúceho vyjadrenom poskytnutím emailovej adresy pri službe “Prihlásiť sa na odber spravodaja”.

XIII. Záverečné ustanovenia
13.1 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
13.2 Predávajúci má všetky práva vyhradené na ponúkaný tovar. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od predávajúceho zakázané.
13.3 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ako napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, resp. podľa dohôd a zvyklostí.

V Bratislave dňa 15. 9. 2009

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory