Kufrík mladého ekológa

Kufrík obsahuje určovacie kľúče k monitorovaniu indikátorov životného prostredia a slúži najmä ako pomôcka pre environmentálnu výchovu.

Cena: 28.00€
Doručovacia lehota: 3 dní
Z 11 ks na sklade ks

Cieľom programu Bioprofily miest a obcí Slovenska je na základne vlastného pozorovania lokálneho prostredia pochopiť zložité vzťahy v prírode a v spoločnosti a následne aktívne rozmýšľať nad nápravnými opatreniami. Pomôcky v kufríku sa dajú využiť aj na hodinách biológie.

Aké je odporúčané využitie kufríka?

Kufrík obsahuje určovacie kľúče potrebné k monitorovaniu vybraných indikátorov životného prostredia v rámci programu Bioprofily miest a obcí Slovenska. Program je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl alebo prvých ročníkov 8-ročných gymnázií. Celkovo sa bioprofil obce skladá z 35 indikátorov. Ku každému indikátoru je spracovaná e-kniha, ktorá obsahuje teoretickú a praktickú časť – teda návod ako treba indikátor zmerať. Všetky merania sa zaznamenávajú do záznamových kariet, ktoré sú pod každou e-knihou k dispozícii na stiahnutie. Členovia Stromu života si môžu navyše zadarmo zapožičať prístroje, potrebné k meraniu niektorých indikátorov, môžu sa zúčastňovať mesačných súťaží a prihlasovať sa na workshopy pre deti alebo učiteľov.

Počet indikátorov je celkom veľký, preto si vyberte len toľko indikátorov, koľko zvládnete. Odporúčame však vybrať si viac indikátorov z jednej oblasti (napríklad ovzdušie), ako po jednom indikátore z rôznych oblastí. Vypovedacia hodnota výsledného bioprofilu je tak lepšia. Bioprofil svojej obce môžete skladať postupne.

Kufrík obsahuje:

31 ilustrovaných kľúčov na určovanie fauny a flóry, úvod k programu Bioprofily miest a obcí Slovenska a bádateľskú lupu. Každý určovací kľúč sa skladá z jednej strany ilustrácií a z druhej strany sú uvedené popisy k ilustráciám, vrátane latinského názvu a pomenovania živočícha alebo rastliny v češtine, angličtine, nemčine a maďarčine.

Zoznam určovacích kľúčov:

1 – lastúrniky a ploskavce, 2 – ryby rýchlych prúdov a čistej vody, 3 – ryby lenivých vôd, 4 – žaby, 5 – mloky, 6 – hmyz nad vodou aj pod vodou, 7 – vodné helikoptéry, 8 – komár piskľavý, 9 – podivuhodné článkonožce, 10 – slimáky, 11 – vodné vtáky, 12 – zdatní rybári a hmyziari, 13 – vtáky žijúce si na vysokej nohe, 14 – dravce, 15 – mravce a pavúkovce, 16 – motýle a chrobáky, 17 – blanokrídlovce, 18 – najčastejšie druhy netopierov využívajúcich podkrovia, 19 – najčastejšie druhy netopierov využívajúcich paneláky, 20 + 21 – stopy cicavcov, 22 – vodné rastliny, 23 – bežné rastliny v okolí riek, 24 + 25 – mokraďové rastliny, 26 +27 – lišajníky, 28 + 29 + 30 - invázne rastliny, 31 – invázne dreviny.

Kufrík mladého ekológa patrí do každej školy! Ak chcete podporiť a motivovať deti k zážitkovému outdoorovému vzdelávaniu, pokračujte TU.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory