Silica - eukalyptus 10ml

    100% prírodná silica do aromalámp, sauny, na prevoňanie bielizne pri praní, alebo ako prímes do masážnej emulzie či kúpeľa.
Obsah: 10 ml
Cena: 2.55€
Doručovacia lehota: 3 dní
Z 1 ks na sklade ks

Eukalyptová silica má antiseptické, repelentné a protizápalové účinky, pomáha rozpúšťať hlieny pri nádche a prechladnutí. Silica obsahuje najmä eukalyptol, používaný tiež v sirupoch proti kašľu, arómach v žuvačkách, parfémoch, mydlách, šampónoch či zubných pastách.

Použitie: nakvapkajte zopár kvapiek do aromalampy, sauny, priamo do kúpeľa, alebo masážnej emulzie. Pri praní s mydlovými orechmi nakvapkajte pár kvapiek priamo na vrecúško s orechmi a vložte ho do bubna práčky, alebo pridajte silicu do nádržky na aviváž.

Zloženie: 100% silica Eucalyptus obliqua.

Bezpečnosť: horľavá kvapalina a výpary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranné okuliare. PRI POŽITÍ a pri podráždení kože alebo vyrážky: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte uzamknuté. Likvidácia: nepoužitý výrobok nevylievať do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami odovzdať v zberni nebezpečného odpadu. Špecifické pokyny sú uvedené na obale každého typu silice.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory